Ako prilákať maturantov na štúdium mechatroniky? Zavolali sme na pomoc Avengerov

Stark

V dnešnej dobe nie je jednoduché prebudiť záujem o vysokoškolské štúdium u mladých… Podľa štatistík to vyzerá tak, že za posledné 3 roky počet vysokoškosky vzdelaných ľudí klesá [1]. Ak ich chceme znovu prilákať na perspektívne štúdium (nemyslím také, kde stačí spraviť kompilát knižiek bez prínosu), je potrebné sa adaptovať na digitálnu dobu a zaujať kreatívnym spôsobom. U nás, na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, konkrétne Ústave automobilovej mechatroniky nie je o kreatívne nápady núdza. Do propagácie štúdia a jeho zlepšovania sa tu aktívne zapájajú už doktorandi.

Začiatok

Začalo to tvorbou inovatívných predmetov, kde sa študenti učili tvoriť praktické riešenia, ktoré je možné okamžite využiť v praxi. Ako sme zistili, že sú študenti nadšení z týchto predmetov? Zbierali sme dáta a vyhodnocovali! Na základe prvých ohlasov študentov sa natočilo video na propagáciu inžinierskeho programu, ktoré prilákalo nových študentov.

Inžinierska informatika v mechatronike

Avengeri: Päť kameňov mechatroniky

Neskôr na základe dát z ankety sa zistilo, že stredoškoláci nevedia, čo si majú pod pojmom mechatronika predstaviť. Často majú vžité už niekoľko desaťročí prekonané chápanie mechatroniky ako spojenia mechaniky a elektroniky alebo elektrotechniky, čo nie je mechatronika ale elektromechanika. Je teda potrebné na tento moderný inžiniersky smer mladú generáciu upozorniť populárnym spôsobom s očakávaným virálnym efektom. Mladú generáciu ovplyvnenú vysokorozpočtovou produkciu filmov a seriálov zo zahraničia je čoraz náročnejšie zaujať audiovizuálnym dielom a najmä so zameraním na školstvo či vedu a techniku. Preto využitie známeho motívu môže podporiť záujem o zhliadnutie takéhoto diela, ktoré však musí byť spracované na adekvátnej úrovni.

Tak sme sa rozhodli to celé vysvetliť pomocou propagačného fanfilmu inšpirovaným filmami od Marvelu. Veď, kto by ich v súčasnosti nesledoval? 🙂 Jednalo sa hlavne o posledný film Avengers: Infinity war. Hlavný nápad vznikol v hlavách Erika Kučeru a Ota Haffnera, ktorí sú výskumníci na tomto ústave a zároveň sa dlhodobo venujú tvorbe rôznych zaujímavých videí.

Fanfilm prezentuje bakalársky študijný program Automobilová mechatronika a zároveň predstavuje nové študijné zameranie „Inteligentné technológie a systémy“ orientované aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike.

Cieľom filmu je atraktívnou formou predstaviť mladej generácii mechatroniku ako moderný odbor pre 21. storočie, ktorý spája 4 oblasti – informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy. Vo filme je využitá paralela medzi jednotlivými aspektmi univerza (=Kameňmi nekonečna) v originálnom filme a medzi 4 oblasťami mechatroniky (=Kamene mechatroniky). Piaty kameň vo filme pôsobí ako zdroj napätia a momentu prekvapenia.

Ďalším z cieľov filmu je poukázať na fakt, že študijný program Automobilová mechatronika je vhodný aj pre záujemcov o neautomobilové aplikácie mechatroniky. Okrem študijného zamerania „Automobilová mechatronika a elektromobilita“ ponúka nové zameranie „Inteligentné technológie a systémy“. V rámci štúdia sa študenti nemusia zamerať na automobily a elektromobily, ale na ďalšie rozmanité oblasti ako automatické riadenie, 3D modelovanie, virtuálna realita, programovanie mikropočítačov, digitálne továrne, PLC, drony a podobne – možnosti sú prakticky neobmedzené. Nové študijné zameranie je otvorené výzvam, ktoré prináša reálna technická prax v 21. storočí.

Ako vyjadruje aj samotný film, mechatronika spája informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy do jedného integrovaného celku. Tieto 4 oblasti je pre vytvorenie mechatronického zariadenia nutné medzi sebou efektívne prepojiť a jednotlivé komponenty vzájomne previazať. Prepojenie a previazanie týchto komponentov sa deje pomocou inteligentných technológií. Inteligentné technológie tak vytvárajú spojivo medzi jednotlivými štyrmi oblasťami mechatroniky. Inteligentné technológie nie sú piatou samostatnou oblasťou mechatroniky, tvoria však dušu mechatronického výrobku, bez ktorej by jednotlivé jeho časti spolu nefungovali.

Avengeri: Päť kameňov mechatroniky

Čo ďalej?

Mechatronika sa vráti… ako perspektívny odbor pre 21. storočie. Ak viete o niekom, kto sa momentálne trápi s výberom univerzity a má zaujem sa naučiť niečo z technickej oblasti, pošlite mu tento odkaz :).

[1]. http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596